ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวท้องถิ่น
  ข่าวเด่น
  ข่าวชลบุรี
  หน่วยงานในแหลมฉบัง
  สถานที่สำคัญในแหลมฉบัง
  ที่พักและโรงแรมในแหลมฉบัง
  แนะนำจังหวัดชลบุรี
  ร้านอาหารในแหลมฉบัง
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์38คน
ผู้ชมวันนี้1181คน
ผู้ชมเมื่อวาน4370คน
ผู้ชมเดือนนี้67711คน
ผู้ชมเดือนก่อน159661คน
ผู้ชมทั้งสิ้น6120323คน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

สถ าบั นวิ ท ยา ศา สต ร์ ทา งท ะ เล ร่ วม กั บ บริ ษัท เอ สโ ซ่ ( ปร ะเท ศไ ทย) จ ากั ด ( มห าช น) และเท ศบ าลเม อ ง แ สน สุขจังห วดชลบุรี จั ดกิจ กร รม เดินร ณรง ค์ร่วม แย กข ยะแ ละ ลดกา รใ ช้พลาสติก ใ ส่ใ จสิ่งมีชี วิตใน ทะ เล ภ าย ใต้โค รง กา รรวม ใจ ลดขย ะท ะเลร วม พลังรั กษ์สิ่ง แว ดล้ อม บริเ วณ ชา ยห าดบา งแ สน จั งห วัดชลบุ รี 

ใ นวั นศุกร ที่ 7 มิถุ นา ยน 2562 เส้น ทา งสถา บันวิ ทย าศาสตร์ ทาง ทะ เล - ช ายห าดบา ง แ สน (บ ริเวณ ศา ลเจ้ าพ่ อแ สน) เพื่อ กร ะตุ้นใ หประช าช นใ ส่ใ จใ น การคัดแยกขยะ และลดการใช้พลาสติก ตระหนักถง พิษภัย อันตรายของขยะต่อระบบนิเว ศแ ละ สิ่งแว ดล้อม

จา กข้ อมู ลข อง โครง กา รสิ่งแ วดล้อ มแ ห่ง สห ปร ะช าช าติ ระ บุว่ าแ ต่ละปีทั่ว โลกมี กา รใ ช้ถุ งพ ลา สติกม าก ถึง 5 แ สน ล้าน ใบ มีปริมา ณข ยะพ ลา สติก กว่ า 13 ลาน ตัน ไหลงลงสู่ท ะเล ซึ่ งประเทศไทย จัดอยู่ใ นล าดับที่ 6 ข อง ประ เท ศที่มี ขย ะ พลา สติก ในท ะเลมาก ที่สุดในโ ลก ส่งผลต่อ ระบบนิเวศท างท ะเลและสัตว์ทะ เล เช่น เต่าทะ เล หรือ ปลา ขนา ดให ญ่ที่คิดว่ า ถุง พลาสติก เป็ นแ ม งก ะพ รุน เ ม ื่อ กิ นเข้า ไป ใ นก ระ เพา ะอ าห าร ถุง พ ลา สต กไ ม่สาม าร ถ ย่ อ ยสลา ยไ ด้ จึ งท าใ ห้สั ตว์ ทะ เล เสียชีวิตในที่สุด

ดง นั้นจึง เ กดค ว า มร่ ว ม มือ ร ะ หว่า งส ถา บั นวิทย า ศา ส ตร์ ทา งทะเ ล บริ ษัท เ อ ส โ ซ่ ( ป ระ เ ทศไ ทย) จ า กัด ( ม หาช น) กรม ทรั พย า กร ทางทะเ ล และ ช าย ฝั่งที่ ๒ แล ะเ ทศบ า ลเ มื องแส นสุ ข จั งหวั ด ชล บ ร ด า เนินกา ร จั ดกิจ กร ร มเ ดินร ณร งค์ร่ วม แยกข ย ะ แล ะล ดกา ร ใ ช้ พล าส ติก ใส่ ใ จสิ่ งมี ชี วิ ต ในทะเ ลโด ยภา ยใ นงา นบ ริเ ว ณชา ย หา ด บ างแส น มี กา ร จั ดนิทร ร ศกา ร แล ะ ป ล่ อ ย พันธุ์กุ้ง ทะ เ ล ร ว ม ถึ งมีกา ร ใ ห้ ควา ม รู้ กับ ป ระ ช า ช นแล ะ นกท่อ งเที่ย วบริ เวณช ายหา ดบา งแสน เรื่อ งขย ะชนิดต่างๆ กา รคัดแยกข ยะโ ดยใช หลัก 3 R ( reduce reused recycle) ร ณรง ค์ให้ปร ะ ช าช นลดการ ใช้ถุ งพล าสติก ตลอ ดจนให้ทราบ ถึงโ ทษข องข ยะพลาส ติกต่อสัตว์น้า ใ ห้ คว า มรู้เรื่องไมโครพลาสติก เพื่อประชาชนสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวน ช วย ลดปริ มาณ ขย ะพลา สติก และ เกิดคว าม ตร ะหนักใ นเ รื่อ งกา รทิ้งข ยะ เพื่อควา มยั่ง ยืนขอ งร ะบบ นิเ วศ แล ะ สิ่งม ีชีวิตในทะเลต่อไป

 


อ่าน 114 ครั้ง   โพสเมื่อ : 07/06/2019 15:27
หน้าหลัก  |   ข่าวท้องถิ่น  |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   เว็บบอร์ด  |   ร้องทุกข์/ติชม   |   ติดต่อเรา
สำนักงานแหลมฉบังนิวส์ 77/8 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Copyright@2014 LaemChaBangnews.com